Unsere C172 D-EOBC steht Dir in Ingolstadt-Manching (ETSI) zur Verfügung. Die Maschine (Bj. 1979) ist wie folgt ausgerüstet:

 

COM / NAV: Garmin GTN750

COM II:        CNX80

ADF :           KR87

DME:           KN62A

Autopilot:    S-TEC 50

Stormscope: WX1000+

TCAS         SKY497

4er Intercom

 

Technische Daten:

Leistung:  161 PS

Max Abflugmasse: 1043 KG

Max. Zuladung: 296 KG

Verfügbare Dokumente